KOMMENTAR: Foreningsudviklingen fortsætter


På SSF’s Landsmøde 2017 i Husumhus lørdag den 11. november - og på det efterfølgende hovedstyrelsesmøde i Bøglund Forsamlingshus blot tre dage senere - er hovedstyrelsen, de folkevalgte delegerede og alle de øvrige tilstedeværende blevet orienteret om de foreløbige resultater af det udviklingsarbejde på foreningens vegne, der blev iværksat for godt halvandet år siden.

Og som tager afsæt i de mange gode og konstruktive tanker, idéer, overvejelser, input, forslag og udspil, som er blevet formuleret og indsendt fra de mange drøftelser, der har været gennemført blandt de menige medlemmer overalt i SSF’s amter og distrikter.

Som vist på Landsmødet i Husumhus er de mange input for overskuelighedens skyld blevet samlet, sammenfattet og konkretiseret under tre tematiske hovedoverskrifter: 

 

-       Intern Kommunikation & Samarbejde.

-       ”De Unge’ & ’De Nye” i mindretallet.

-       Landsmødet & Bestyrelsesarbejdet.

 

Tre temaer, som allerede nu og fra starten af det nye år vil blive konkretiseret yderligere og omsat til forskellige håndgribelige initiativer, værktøjer, arbejdsprocesser, der kan styrke og puste nyt liv i det daglige foreningsarbejde.

Og i sidste ende tage brodden af ’de sten i skoen’, som rundt omkring gør det til en særlig udfordring at hverve nye medlemmer, at engagere nye, lokale og frivillige ildsjæle og at gøre SSF så nærværende, vedkommende og uundværlig for de helt unge, så de også føler sig tilskyndet til at tage ’danskheden’ til sig, at tilegne det danske sprog og aktivt at stemple sig ind i landsdelens levende danske mindretalsarbejde.

I samarbejde med medarbejderne på SSF’s generalsekretariat vil de tre overordnede temaer fra 2018 via amtssekretariaterne blive rullet ud i hele foreningsorganisationen, Som SSF’s amtskonsulenter sammen med deres respektive bestyrelser kan omsætte og tilpasse de konkrete handleplaner og værktøjer efter deres lokale forhold og med respekt for de individuelle måder at drive foreningsarbejdet på, som allerede fungerer godt og tilfredsstillende i dag.

Parallelt vil SSF fra starten af det nye år også drøfte SSF’s foreningsmæssige struktur, der løbende ændrer sig en lille smule som følge af sporadiske sammenlægninger af distrikter og et voksende formaliseret samarbejde på tværs af amts- og distriktsgrænser i forbindelse med større arrangementer, udflugter, venskabsbesøg fra Danmark, kurser og aktivitetsweekender.

Set i det lys er det oplagt at drøfte, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, tidssvarende og fremadrettet at fortsætte med det nuværende antal amter og distrikter?  Kort sagt, foreningsudviklingen fortsætter ….

Sydslesvigsk Forening