KOMMENTAR: HVEM ER VI EGENTLIG ?


[KONTAKT]Det er ikke første gang, dette spørgsmål stilles.

Alligevel er det et meget relevant spørgsmål for os dansksindede i Sydslesvig.

Hvem er vi egentlig?

-       Er vi danske - en dansk folkegruppe med dansk sprog, kultur og identitet, der bor i Sydslesvig, men er en assimileret del af det danske værdi- og folkefællesskab?

-       Er vi et regionalt fænomen i form af sydslesvigere (egentlig betegnelse for en dansksindet i Sydslesvig, men anvendes i dag udpræget som betegnelse for en blanding af dansk og tysk – Zweiströmig eller multikulturel)?

-       Er vi tyskere, der synes, at det er praktisk med lidt dansk sprog og kultur, når man nu bor i det dansk-tyske grænseland?

-       Er vi et mindretal, der primært dyrker os selv og andre minoriteter ud fra folkeret og menneskerettigheder?

Ja, hvem er vi egentlig?

Eller måske rettere sagt: Hvem ønsker vi at være?

Det danske mindretal har til alle tider drøftet sindelag, nationalitet, sprog og identitet, men også personer, partier og foreninger i Danmark bidrager ved at laborere over danskhed, Sydslesvig og verden.

Der findes national-konservative positioner. Der lanceres nationalistiske markeringer. Der missioneres kulturrelativisme, og så er der de synspunkter, der bygger på et klart nationalt ståsted forankret i mindretallets historie samt kulturelle og sproglige bånd til Danmark uden af den grund at fornægte det regionale islæt.

Men det nationale er ikke sat i skammekrogen.   

Der er med andre ord flere strømninger.

På den baggrund er det ikke helt ved siden af, at Det Sydslesvigske Samråd endelig har nedsat et kanon-udvalg for at afdække et fælles værdigrundlag.

Tanken er at definere en Sydslesvig-kanon, der i hovedoverskrifter indkredser mindretallet i forhold til dets selvforståelse og mission. 

En kanon er et punktnedslag for de værdier, der gælder her og nu. Samtidig bygger det danske mindretal på nogle faste nationale, historiske, kulturelle og mindretalspolitiske værdier, som efter SSF’s mening er uomgængelige for en Sydslesvig-kanon, da de udgør mindretallets fundament og legitimitet.

Vi danske i Sydslesvig repræsenterer forskellige politisk-ideologiske holdninger. Ligesom i ethvert andet samfund. Men nationalt og kulturelt er vi en samlet folkegruppe, der helt naturligt flyder ind i det danske folkefællesskab samtidig med, at vi er integreret i det tyske samfund.

Danske sydslesvigere er på sæt og vis helt normale gennemsnitsdanskere, der blot lever syd for grænsen under de rammevilkår, der nu engang gælder dér med

stærke bånd til Danmark.

Sydslesvig har Danmark - Danmark har Sydslesvig.

Vi hverken kan eller skal instrumentaliseres i en bestemt aktuel politisk eller ideologisk sags tjeneste. Det danske stikker dybere og er i princippet upolitisk.

SSF ser frem til, at Samrådets kanon-udvalg ved næste Sydslesvig-konference kommer med et udspil, der fremmer en debat med det mål at definere det danske DNA i Sydslesvig og det deraf afledte værdigrundlag.

Dette udspil bygger blandt andet også på en inddragelse af mindretallets basis omkring en definition af mindretallets værdigrundlag.

 

 

Sydslesvigsk Forening