Facebook

SSF HAR EN STRAM MEN SUND ØKONOMI

På SSFs hovedstyrelsesmøde her til aften på Hanved danske Skole ser de delegerede især på foreningens økonomi. Det reviderede budget 2018 blev énstemmigt besluttet af de delegerede.

I 2018 har Sydslesvigsk Forening haft et overskud på 137.233 euro, der primært skyldes lejeindtægter for Slesvighus, som i disse år også bruges af det tyske Landestheater. SSFs samlede balancesum var på 13,9 mio. euro i 2018, en stigning på ca. 600.000 euro sammenlignet med 2017. Samlet set har revisionen af årsregnskabet vist, at budgetdisciplinen på de enkelte poster har været overholdt.

Mindre merudgifter er opstået i forbindelse med renoveringen af Skipperhuset (renter for mellemfinansiering), for software i bogholderiet og centralkartoteket samt ved driften af Danevirke Museum. Sidstnævnte står med ekstra opgaver, efter at Danevirke er blevet UNESCO-verdensarv sammen med Hedeby.

På lønområdet har SSF helt og holdent holdt sig til budgettet, og også kulturområdet var i overensstemmelse med målopfyldelses-rapporten 2018 – på nær to forestillinger, der måtte aflyses. På ejendomsområdet har der været stigende afskrivninger især på grund af udbygningen i forbindelse med Det Danske Hus i Sporskifte og det renoverede Skipperhus; begge skal der tages højde for på afskrivningsbudgettet. Ved medlemskontingentet udviser regnskabet et mindre underskud, udviklingen går dog i den rigtige retning.

SSFs revisionsudvalg anbefaler, at SSF også fortsat satser på besparelsestiltag, øgede indtægter og tilskud fra andre. Budgettet for 2019 er derfor vidtgående uforandret i forhold til 2018.

På hovedstyrelsesmødet udspandt der sig også en livlig debat om mulige ændringer af den interne struktur - især sammensætning af organer som hovedstyrelsen og forretningsudvalget. På organisationsudvalgets vegne foreslog Steen Schröder an indstille arbejdet med nye vedtægter, da der ikke er tilstrækkelig bred enighed om en sådan strukturforandring. Mens de ene ønsker en mere effektiv organisation lægger de andre stor vægt på repræsentativitet også i forhold til regionerne, som de ser bedre tilgodeset i de bestående stukturer end i de fremlagte forslag. Indstillingen om at indstille arbejdet blev drog draget i tvivl af en række amter. På denne baggrund vil der nu finde drøftelser mellem amternes ledelser og organisationsudvalget sted.