Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR:

Sydslesvigtingkonferencen på Jaruplund Højskole var vellykket og trak næsten 200 mennesker af huse for at drøfte struktur, demokrati og folkestyre efter fire gode debatoplæg. Det blev tydeligt både i grupperne og i plenum, at der ikke var noget flertal for den helt store forkromede forandringsproces. En så vidtgående ændring, som SdUs regionsmodel lægger op til, der indebærer en nedlæggelse af de nuværende organisationer ved fusion, er der for tiden intet flertal for.

Tenoren blandt de fremmødte var, at den decentrale organisationsstruktur med en bred vifte af demokratisk opbyggede foreninger, styrker det frivillige basisarbejde, bevidstheden om medejerskab og antallet af pligtvillige, der er parat til at investere tid i det ulønnede virke. Med hensyn til strukturforandringer var der konsensus blandt de otte arbejdsgrupper om at styrke Samrådet ved at give det en demokratisk legitimitet til ved flertalsafgørelser at tage beslutninger i en række for mindretallet overordnede spørgsmål og anliggender.

Konferencen var startskuddet til en forandringsproces med et klart budskab til Samrådet om, konkret at sætte processen i gang. Og det tænker jeg, at Samrådet vil gøre på sit næste møde medio februar.

Som man har kunnet læse i Flensborg Avis, er Skoleforeningens formand og jeg enige om at ændre på strukturen i Samrådet, så det fremover i visse for mindretallet overordnede spørgsmål og anliggender får kompetence til på helhedens vegne at træffe bindende flertalsafgørelser. Så er det den store opgave at blive enige om at definere, hvilke emner og områder, der står til diskussion og afgørelse på tværs af organisationerne.

Hvad vi så ikke er enige om er, hvorvidt man skal inddrage et udefrakommende konsulentfirma til at se på vores nuværende struktur. Men det er ikke noget kardinalpunkt for mig. I første omgang er det vigtigt at udnytte denne ”wind of change”, denne forandringens vind, som udgår fra Sydslesvigtingkonferencen til at sætte sig ned for sammen tillidsfuldt at finde frem til en ny forretningsorden, som et første skridt mod en ny struktur for Samrådet. Om der bliver behov for udefra kommende konsulentbistand for at kigge på foreningsjuraen og muligheden for synergier inden for bogholderi, forvaltning, anlæg og ejendomme, må tiden vise.

Sydslesvigudvalgets medlem Kim Andersen appellerede til konferencedeltagerne at stille det grundlæggende spørgsmål, hvad det er, man vil mere, end det man allerede gør nu? Og han anbefalede mindretallet at overveje, om det ikke skulle invitere til et årligt sydslesvigsk folkemøde, hvor der er lejlighed til at debattere fælles anliggender af almen interesse i et bredt folkeligt forum.

Den opfordring bakker jeg fuldt op om: Et tilbagevendende folkemøde på Jaruplund Højskole gerne i januar. Alt i alt en konstruktiv konference afholdt i en kreativ og tillidsfuld samt samarbejdsvillig ånd.

Jon Hardon Hansen