Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

I Flensborg amt er det Karsten Weber fra Kobbermølle, der tager over efter Peter Kreutzer. I Husum amt er fhv. næstformand Jörn Fischer valgt til Lars Sørensens afløser. Ejdersted har valgt Andreas Berg til formand, efter at posten var vakant et stykke tid. I Rendsborg/Egernførde har de delegerede valgt deres tidligere amtsformand Anne Mette Jensen som Hauke Paulsens efterfølger. I Gottorp har der været kampvalg mellem amtsformand Franz Dittrich og næstformand Kai-Michael Nielsen. Et flertal genvalgte amtsformanden. I både Sydtønder amt og Flensborg by var der genvalg. Ralf Hansen hhv. Preben Kortnum Mogensen fortsætter.

Også et stort tillykke til alle de andre nyvalgte og genvalgte medlemmer af SSFs syv amtsstyrelser. Og samtidig skal der lyde en stor tak for indsats til alle, der stoppede.

På amtsgeneralforsamlingerne har man diskuteret sammenlægninger af distrikter: "afvikling lig udvikling" kontra "afvikling lig tilbagegang”. Der er fordele og ulemper ved bevarelsen af distrikternes nuværende størrelse eller en sammenlægning til større enheder.

I de små distrikter har det visse steder været svært at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Små distrikter kan af naturlige grunde ikke tilbyde et større fællesskab gennem foreningsaktivitet. Omvendt kan små distrikter byde på mere personlige og hyggelige samværsformer. Men det kan også blive så småt, at ellers gode arrangementer ikke skaber den ønskede fællesskabsfølelse.

De store distrikter kan byde på det store fællesskab. De har større økonomiske muligheder for at tilbyde et bredere og mere varieret kulturtilbud. Faren ved de meget store distrikter er, at de kan fremme anonymiteten og skabe enklaver, der ikke fremmer det store fællesskab. Ét er dog givet: Det er distrikternes bestyrelser og medlemmer, der afgør, om de ønsker at fusionere med et eller flere nabodistrikter eller ej. Samtidig bør SSF dog løbende drøfte udviklingen og rammerne for et optimalt foreningsliv.

SYDSLESVIGSK FORENING