SSFs struktur.

SSFs struktur

Landsmødet

Landsmødet er SSFs øverste gremium. Her træffes de centrale beslutninger vedrørende SSFs arbejde, politik og vedtægter. Desuden vælger dette gremium SSFs forretningsudvalg og SSFs faglige udvalg samt kontrollerer disses arbejde. Landsmødet består af i alt ca. 200 personer - delegerede fra distrikterne, hovedstyrelsen og forretningsudvalget. Alle SSF-medlemmer har taleret på landsmødet.

Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen er SSFs vigtigste gremium mellem landsmøderne. Her aflægger SSFs forretningsudvalg og udvalg regelmæssigt rapport om deres arbejde og her træffes væsentlige beslutninger om SSFs arbejde og politik. Desuden vælger dette gremium også generalsekretæren. Hovedstyrelsen har i alt 25 medlemmer -  delegerede fra SSFs amter, SSFs forretningsudvalg, formændene for SSFs faste udvalg samt tre repræsentanter for de tilsluttede foreninger. Alle SSF-medlemmer har taleret på hovedstyrelsesmødet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget står sammen med generalsekretæren for SSFs daglige ledelse. Desuden repræsenterer det SSF udadtil og indenfor mindretallet. SSFs ledelse består af SSFs formand, SSFs to næstformænd og to bisiddere.

Amter

SSF har seks amtsforeninger: Flensborg by, Flensborg amt, Gottorp amt, Sydtønder amt, Amt Sydvest og Rendsborg-Egernførde amt. Amtsstyrelserne og amtssekretariaterne organiserer SSFs kulturelle og sociale tilbud i regionen og servicerer distrikterne.

Distrikterne

De ca. 62 distrikter er SSFs folkelige kerne. De organiserer det danske liv i lokalsamfundet med et væld af forskellige arrangementer og tilbud.

Faste udvalg

SSF har tre faste udvalg: Kulturudvalget, Teater- & koncertudvalget og Årsmødeudvalget. Deres medlemmer vælges af landsmødet. Udvalgene forbereder og gennemfører SSFs landsdækkende arrangementer i samarbejde med generalsekretariatets kulturafdeling.

Generalsekretæren

Generalsekretæren er chef for SSFs ansatte, sekretær i SSFs forretningsudvalg og repræsenterer foreningen udadtil. Han bærer det økonomiske ansvar for foreningen.

Tilsluttede foreninger

18 foreninger er tilsluttet SSF. De er repræsenteret i hovedudvalget og på landsmødet og gør brug af generalsekretariats resurser.