Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Mens mindretallet er velbekendt med Martin Henriksen MF (DF) og Kim Andersen (V), der begge - den ene med, den anden uden folketingsplads - fortsætter i udvalget, er der tre helt nye udvalgsmedlemmer: Søren Espersen MF (DF), Christian Rabjerg Madsen MF (S) og Christian Juhl MF (El). I SSF byder vi gamle som nye medlemmer af Sydslesvigudvalget velkommen til mødet med det danske mindretal i Sydslesvig.

Under overskriften ”Mindretallet er en naturlig del af det danske folk” gav Dansk Folkepartis udpegede medlemmer af Sydslesvigudvalget forleden i Flensborg Avis (14/7) udtryk for deres forventninger til samarbejdet med det danske mindretal.

Tak for det!

Vi kan stort set tilslutte os betragtningerne. Vi er enige om, at mindretallet hører til det danske folkefællesskab, samt at dansk sprog, kultur og traditioner udgør de bærende grundpiller i vores tilknytning til Danmark. I centrum for det danske arbejde står at værne om og pleje danskheden i Sydslesvig og sikre en folkelig og kulturel forbindelse til vort moderland, der er forankret såvel i det historiske udgangspunkt som i samtidighed mellem det aktuelle Sydslesvig og Danmark.

Synspunktet, at det ikke primært drejer sig om at være mindretal, men dansksindet i Sydslesvig, deler vi. Mindretal er vi som konsekvens af den geopolitiske situation siden 1920 og de deraf afledede livsvilkår uden for moderlandet. Der er tale om folkeretlige rammer, der er afgørende i forhold til anerkendelse og ligestilling, men i centrum for det danske arbejde er dansk sprog og kultur. Det er heller ikke et mål i sig selv at være to-sproget og dobbeltkulturel. Det er blot en naturlig og positiv konsekvens af, at vi bor i det dansk-tyske grænseland.

I en verden, hvor forholdet mellem det nationale og det globale udfordres, hvor sprog- og kulturgrænserne bliver mere og mere flydende, er det vigtigt at styrke bevidstheden om ophav, sprog, kultur og identitet for i det hele taget at kunne navigere i en stadig foranderlig verden. Og netop for et mindretal som det danske er det livsnødvendigt at formulere og praktisere en klar dannelses- og foreningspolitik for det danske arbejde. Kun på den måde kan en levedygtig danskhed i Sydslesvig bevares. For SSF har dette perspektiv altid været en klar vedtægtsbestemt målsætning. Og det fremgår af foreningens resultataftale med Sydslesvigudvalget.

Med til billedet hører også, at det danske mindretal er en del af et flerkulturelt grænseland, hvor det er lykkes at skabe respekt for og ligestilling af mindretallene. Det vil sige fred og samarbejde hen over grænsen. Det gælder altså ikke kun om ikke at opgive sig selv, men også om at ville de andre!

At kunne dette samtidigt, ja, det er, hvad grænselandet har præsteret i løbet af de sidste 60 år inden for rammerne af Bonn-København erklæringerne. Denne fortælling er mindretallet og Danmark også forpligtet.

Velkommen - og lad os smøge ærmerne op!

SYDSLESVIGSK FORENING