Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Krisen er en fælles medmenneskelig udfordring, der kræver en koordineret politisk indsats i EU, det vil sige medlemslandene imellem. Så længe dette ikke lykkes, er medlemslandene nødt til at finde en balance mellem på den ene side at gøre brug af nationalstatens legitime instrumenter for at beskytte sine samfund, og på den anden side at yde humanitær bistand, jf. internationale folkeretlige aftaler. Det er en stats fortrinsret. I takt med, at flygtninge søger ly i Tyskland for at begynde en ny tilværelse, skal de integreres. Der skal skaffes boliger, organiseres sprogkurser, formidles jobs, børnene skal i skole m.m.

Hvor vidt kan det danske mindretal være med til at løfte disse opgaver? Kun i begrænset omfang. Dog kan den enkelte i mindretallet engagere sig som medborger. Deltage i den samfundspolitiske debat, være aktiv og stille sig til rådighed. Og det sker som nævnt. På institutionsniveau har mindretallet været aktiv i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Skoleforeningen har stillet uudnyttede bygninger/lokaler til rådighed som bolig. SSF arrangerede i december en støttekoncert for flygtninge, der indbragte knap 3.000 euro. SdU har været med til at organisere sportsbegivenheder, hvor flygtninge blev inviteret med. Her har mindretallet med andre ord forsøgt at bygge bro.

Det er dog væsentlig at slå fast, at det primært er det flertalssamfund, hvor flygtninge eller migranter søger ophold, der har ansvaret for at tage imod og integrere. Ikke de mindretal, der måtte være i området. Det danske mindretal har sit eget formål og nyder folkeretlig beskyttelse for netop at kunne bekende sig til og fastholde dansk sprog, kultur og identitet. Mindretallets skolevæsen har for eksempel kun én hovedopgave, nemlig at sikre mindretallets børn og unge et dansk uddannelses- og dannelsesforløb.

Mindretallet er et dansk værdifællesskab, som selvfølgelig betinger en dansk bekendelse - ikke en arabisk eller noget andet.

Derfor kan man ikke forlange, at mindretallet skal gå på kompromis med sine egne forudsætninger. Det ville kortslutte grænselandets mindretalsordning. Visionen og missionen for det danske mindretals institutioner åbner ikke for en løsning af flertalssamfundets udfordringer med integration af flygtninge. Her må vi melde front og henvise til Bonn-København erklæringerne samt Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal og sprogpagt.

Det danske mindretal kan bidrage til et fredeligt og ligeværdigt kulturmøde i vores grænseregion - bygge bro, men ikke på bekostning af mindretallets grundlæggende anatomi og forudsætninger. Her må vi helt naturligt værne os og melde front.

Det er ethvert mindretals fortrinsret.