Nyheder

Møde i SSFs Hovedstyrelse: Regnskab, budget, beretninger og en aftale til mindretalsfodbold.
Møde i SSFs Hovedstyrelse: Regnskab, budget, beretninger og en aftale til mindretalsfodbold.
Møde i SSFs Hovedstyrelse: Regnskab, budget, beretninger og en aftale til mindretalsfodbold.
Møde i SSFs Hovedstyrelse: Regnskab, budget, beretninger og en aftale til mindretalsfodbold.

Møde i SSFs Hovedstyrelse: Regnskab, budget, beretninger og en aftale til mindretalsfodbold

Tirsdag aften holdt SSF Hovedstyrelse møde på Slesvighus. På dagsordenen stod blandt andet regnskabet 2023 og budgettet 2024, der skulle godkendes af Hovedstyrelsens medlemmer.
Men inden tallene kom på bordet, blev der aflagt flere beretninger. Først på tur var SSF-formand Gitte Hougaard-Werner. Hun kom i beretningen blandt andet ind på de mange arrangementer, der blev holdt siden seneste møde i Hovedstyrelsen. Det var for eksempel Afstemningsmødet den 14. marts, møde i DialogForumNorden, mindretalsrådet, Det sydslesvigske Forum, jubilæumsmødet på Flensborghus, Grænseforeningens sendemandsmøde og flere amtsgeneralforsamlinger. Formanden kom også ind på Europeada, der på forskellig vis har været et emne ved flere af møderne. I den forbindelse nævnte Gitte Hougaard-Werner, at det næste møde i Hovedstyrelsen var sat til at skulle holdes den 2. juli. Men det sydslesvigske herrelandshold spiller den dag kl. 17:30 i Flensborg. Derfor foreslog SSFs Forretningsudvalg, at hovedstyrelsesmødet aflyses, så alle har mulighed for at opleve mindretalsfodboldfesten sammen. Et foreslag, der enstemmigt blev vedtaget.
Foruden formandens beretning, ventede der også beretninger fra Humanitært Udvalg ved Birgit Messerschmidt, der kom ind på de mange velbesøgte arrangementer, som udvalget har stået for. Til dels med ventelister.
Næste beretning kom fra Erik Fredens, formand for SSFs billedsamlingsudvalg. I den kom han blandt andet ind på, at udvalgets medlemmer har været på besigtigelse på Slesvighus, som efter renoveringen også skal forsynes med billeder. Det bliver blandt andet ved et nyindkøbt maleri af Inka Siegel. Desuden fortalte Erik Fredens, at salget af julemærker er gået meget bedre end året forinden. Der er solgt 1340 ark, hvilket er en stigning på omkring 500 styk. Salget af e-mærker halter fortsat lidt, men udvalget vil godt holde fast i tilbuddet, lød det fra Erik Fredens.
Yderligere beretninger kom fra Tim Frogier de Ponlevoy, formand for Årsmødeudvalget, og Lisbet Buhl, medlem af Teater- og koncertudvalget. 

Regnskabet
SSFs årsregnskab 2023 samt budgettet 2024 blev præsenteret af Søren Kring fra Sønderjyllands Revision samt af SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen, der tog forsamlingen gennem nogle af de centrale nøgletal. De kom i den forbindelse ind på, at regnskabet 2023 udviser et større underskud end der var budgetteret. Således lå udgifterne på omkring 6,6 mil euro, men indtægterne lå omkring 91.000 euro derunder. Men der var forinden kun budgetteret med et underskud på 65.660, hvilket betyder, at der i regnskabet er en afvigelse på omkring 26.000 euro.
Denne afvigelse blev forklaret ved omkostninger i forbindelse med skader efter en stormflod, kulturtilbud, der ikke solgte de forventede billetter samt driften af Danevirke Museum. Samtidig fremgik det af regnskabet, at kampagnen for bedre kontingentbetaling har været en succes. Der er derigennem kommet flere penge ind - uden at det har givet de store tab på medlemssiden.
Desuden berettede generalsekretæren, at der i 2024 er udsigt til yderligere tilskud. For eksempel fra delstatsregeringen, der har givet tilsagn om en bevilling, der er øremærket til en ny stilling som forenings- og kommunikationskonsulent.
Regnskab 2023 og budget 2024 kan læses i sin helhed på SSFs hjemmeside (https://syfo.de/om-ssf/aktuel).