Facebook

FONDE KAN SØGES - FREM TIL 21. SEPTEMBER

OBERST H. PARKOVS MINDEFOND støtter ”nationalt og socialt arbejde i grænseegnene og skal fortrinsvis tilfalde foreninger eller institutioner, der arbejder for nationale og sociale opgaver i disse egne, f.eks. Grænseforeningen, Sønderjydsk Fond eller lignende foreninger eller institutioner, der allerede existerer, eller som i fremtiden måtte blive oprettede, dog kan indtægterne eller en del af dem i særlige tilfælde ydes direkte til enkelte personer… ” (Vedtægternes §2).

Til ovenstående formål uddeles i år cirka 300.000 kroner. Ønsker man at søge støtte, sendes ansøgning til Grænseforeningen, Postboks 9074, DK-1022 København K. Kuverten mærkes ”Oberst H. Parkovs Mindefond”. Såfremt der søges via e-mail, skal denne adresseres gm@graenseforeningen.dk og i ansøgningen henvises til fonden. Ansøgningen skal være fremme senest mandag formiddag den 21. september.

Den begrundede ansøgning indeholder størrelsen på det ansøgte beløb, budget for det samlede projekt, orientering om ansøgninger til andre fonde og legater samt om eventuel allerede modtaget støtte fra disse eller andre. Desuden skal Reg. nr. og konto anføres (syd for grænsen: IBAN), såfremt ansøgningen ønskes imødekommet. Der vil IKKE blive sendt bekræftelse på modtagelse af ansøgningen.

Medio oktober tager fondsbestyrelsen stilling til de indkomne ansøgninger, herunder også dem, som uopfordret måtte være modtaget i årets løb. Hvis der således tidligere på året er sendt en ansøgning, er der ingen grund til nu at gentage den eller til at bringe den i erindring. Senest medio november vil ansøgninger, der har kunnet imødekommes, modtage meddelelse herom. Ansøgninger, som ikke har kunnet bevilliges, vil IKKE modtage meddelelse herom.

 

REDAKTØR JENS JESSENS MINDELEGAT uddeler i år cirka 50.000 kroner, som ifølge legatets formål skal ”støtte og værne dansk sprog og ånd i Sønderjylland, navnlig syd for grænsen.”

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling fra mindelegatet skal være modtaget hos Grænseforeningen, Postboks 9074, DK-1022 København K, senest mandag den 21. september.

Kuverten bedes mærket ”Redaktør Jens Jessens Mindelegat”. Ansøgninger per e-mail adresseres gm@graenseforeningen.dk, og der henvises i ansøgningen til mindelegatet. I ansøgningen bedes opgivet det anvendte pengeinstituts Reg. nr. og konto (syd for grænsen: IBAN) til anvendelse, såfremt ansøgningen imødekommes.

Senest 1. december vil de ansøgninger, som har kunnet imødekommes, få meddelelse herom. Ansøgninger, som ikke har kunnet bevilliges, vil IKKE modtage meddelelse herom.