En dansk hverdag i tyske omgivelser.

En dansk hverdag i tyske omgivelser

I dag omfatter det danske mindretal ca. 50.000 mennesker, der lever en hverdag med tilknytning til det danske mindretal. Medlemmerne har som regel et tysk pas men dansk sindelag.

Det folkelige danske liv foregår bl.a. i SSFs mere end 70 lokalforeninger (”distrikter”) rundt omkring i regionen. Medlemmerne mødes i mindretallets sale og forsamlingshuse for at dyrke fællesskabet og hygge med fælles aktiviteter.

Et centralt omdrejningspunkt er institutionerne for børn og unge. Mindretallet driver en lang række vuggestuer, børnehaver, skoler og børne- og ungdomshuse i hele Sydslesvig, der arbejder efter danske pædagogiske og didaktiske principper. Disse tiltrækker ikke kun medlemmerne af mindretallet, der selv har tilbragt deres skoletid i en af de danske organisationer. De er også indgangsporten for forældre, der aktivt vælger en dansk skolegang for deres børn og dermed en tilknytning til det danske mindretal. Skolerne og de andre institutioner er ofte også kernen i det lokale danske fritidsliv.

Et væld af danske foreninger og organisationer tilbyder mange forskellige aktiviteter – lige fra alskens sportsgrene over spejderaktivitet til kvindeforeninger. Aktuel dansk kultur formidles til medlemmerne gennem flere danske biblioteker i de større byer samt et omfattende tilbud af teaterforestillinger, koncerter, foredrag, kunstudstillinger og mangfoldige andre arrangementer.

Særligt til de ældre er der lokale seniorklubber og mange aktiviteter. En egen Sundhedstjeneste tilbyder både hjemmepleje, ældreboliger, plejehjem, socialrådgivning og skolesundhedspleje.

Mindretallet har også et eget politisk parti, der arbejder for mindretallets interesser og en nordisk demokratiforståelse. Det er repræsenteret i en lang række kommunalbestyrelser i hele Sydslesvig og i det slesvig-holstenske delstatsparlament, Landdagen. En aflægger af den danske Folkekirke har prædikesteder og menigheder i alle kroge af Sydslesvig.
Mindretallet levet et så dansk liv, som det er muligt i tyske omgivelser. Da samfundets sprog og sproget på arbejdspladsen for de flestes vedkommende er tysk, spiller det tyske dog altid en betydelig rolle i de fleste menneskers liv. Derfor er fællesskabet i fritiden desto mere vigtigt for os.

Under ”Links” får du et overblik over, hvilken mangfoldighed af organisationer begrebet ”Dansk Mindretal” dækker over, og hvad de hver især tilbyder.