Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Der bliver et sydslesvigsk A-hold og et B-hold, når der skal opfyldes kriterier, mener de. Det strider mod Bonn-København erklæringerne, når myndighederne efterprøver mindretalsmedlemmers sindelag, siger de.

Spis nu brød til.

Til en vis grad efterprøver danske myndigheder allerede igennem mange år, hvilken tilknytning man har til Danmark - uden at mindretallet har protesteret mod fremgangsmåden: Når danske sydslesvigere er flyttet til Danmark og (tidligere end andre) kan søge dansk indfødsret, når de søger om SU, når studenter får egen omregning af eksamenskarakterer, eller når de søger justitsministeriets tilladelse til at købe sommerhus.

Myndighederne kontrollerer ikke folks sindelag, men - og her er forskellen - søger at vurdere folks tilknytning til Danmark. Om man så kan lide det eller ej, er det måske nødvendigt ind imellem.

Vigtigt for os sydslesvigere er ikke, om det ønskede statsborgerskab til sin tid berettiger til noget. Det vil det sikkert kun gøre i begrænset omfang.

Vigtigt for nogle, måske mange, danske sydslesvigere er det identitets-bekræftende i at kunne have et dansk pas ved siden af det tyske.

SSF er enig med Venstre i, at udgangspunktet for vort anliggende ikke ligger i en forældet nationalpolitisk position vendt mod vore tyske venner, men i forståelsen for et åbent samarbejdende dansk-tysk grænseland, hvor det burde falde naturligt, at en person tilhørende et nationalt mindretal - ud over at være statsborgerretligt tilknyttet det land, vedkommende lever i - har mulighed for at få det statsborgerskab, der rummer og symboliserer vedkommendes kulturelle og sproglige ståsted.

En arbejdsgruppe nedsættes; en afgørelse ventes tidligst i 2016.

SYDSLESVIGSK FORENING